Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

GONDOLATOK....

Elfogadás

Az elfogadás nem ez: „elfogadlak és várom, hogy megváltozz, csak ne tartson túl sokáig".
Az elfogadás nem ez: „elfogadlak, azt csinálsz, amit akarsz, nem törődöm veled”.
Az elfogadás nem ez: „ha”, az elfogadás az „annak ellenére” és „azzal együtt”.

Bővebben...
 

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

HOGYAN ÜNNEPELJÜK KARÁCSONYT?

Alapige: Ézsaiás 30,15-16

"Így szól az Úr: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok: Nem, hanem lóra ülve vágtatunk, ezért majd vágtatnotok kell; és gyors paripán elhajtunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek."

Bővebben...
   

Békesség a feszültségben

 

Békesség a feszültségben

 

 

Adventi kontrasztok

Néhány éve az adventi időszakban interneten találtam egy karácsonyi fotópályázatot „békesség” címszóra kiírva.

Bővebben...
   

„S a végén is csak nálad vagyok”

A hála az első imádság

Hálából indulni
Az előző fejezetekben arról a folyamatról meséltem, hogy miként léptetett rá Isten a hála útjára. Írtam arról, hogy hogyan változtak meg terméketlen vélekedéseim a háláról, és hogy ez az új viszonyulás hogyan mozdított ki a meddő kérdések köreiből. Hálás vagyok, amikor ez sikerül.

Bővebben...
 

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”

 

„Tudom, hogy Isten megbocsátott” PORTRÉ

 

Emberélet. Ki méri meg az árát? Fölfogjuk-e, hogy szavainkkal is ölünk? S hogyan lehet elviselni azt, ha valóságosan is egy másik ember halálát okozzuk?

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót.
(Ézsaiás 61:1–2.)
Bővebben...
 
 

Cseri Kálmán igehirdetése - Advent első vasárnapján

 

BENNE LAKIK A TELJESSÉG

Alapige: Kolossé  1,15-20

Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.

Imádkozzunk!

Szeretnénk a magunk egyszerű szavaival is megvallani neked, kegyelmes Istenünk,  hogy tele van a szívünk hálával irántad, és szeretnénk eljutni oda, hogy egész lényünk zengje a te dicséretedet.

Áldunk és magasztalunk téged ígéreteidért és azért, mert mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek.

Bővebben...
   

A szeretet teljessége...

ISTENTISZTELET - November 19.

Alap ige:Pál Római levél 5:5-7

" ...a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.
Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált.

“Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.” (Efézus 3, 14-19.)

Kedves Testvéreim! Az elmúlt hetekben a szeretet öt nyelve került elénk. Azaz, azok az elsődleges szeretet-típusok, amikben egyes emberek otthonosan érzik magukat. Ilyen volt a szívességek nyelve, vagy éppen a testi érintés. Hiszen van, aki ezt szereti, ha hosszan megölelik, megsimogatják. Mások az elismeréssel fejezik ki, vagy látják, hogy értékelve vannak. Az öt szeretetnyelv közül az ajándékozás maradt ki, melyet december 25-ére utaltam át. Ma egy kicsit az öt szeretetnyelv teljességét nézzük meg és a minőségi időt. Hiszen az igehirdetésben úgy, mint életünkben, az öröklét felé menetelünk.
Bővebben...
   

ISTENTISZTELET - 2017. NOVEMBER 5.

Alapige: János evangéliuma 13, 1-11.

Textus: Máté evangéliuma 25, 34-40.

Kedves Testvéreim, kedves presbiterjelöltek!

Folytatjuk egy szép sorozatunkat, amely Gary Chapman szeretetnyelvekről szóló könyve alapján íródik hétről-hétre. Az amerikai lelkész szerint minden embernek van egy-egy olyan szeretet kifejeződése, amit hangsúlyosan kedvel. Amin keresztül lehet őt szeretni. És mindenkinek vannak olyan szeretetnyelvei, amin ő tud szeretni másokat. Mai alkalmunkon, terítéken a „szívességek” vannak.

Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2017. október 29.

Alapige: Róma 8:35-39.

Textus: Lukács Evangéliuma 10:38-42

Mária és Márta

38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” 41Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2017. október 22.

LEKCIÓ: ZSOLT 119, 97-112.

TEXTUS: Máté 25, 21.

Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Kedves Testvéreim!

Argentína – USA. Spanyolország – Anglia

1.

A szeretet öt nyelve

Kapcsolódó kép

Mai istentiszteletünkön az elismerő szavakról lesz szó.

Bővebben...
 

Halottak napja református szemmel

Halottak napja református szemmel

Képtalálat a következőre: „halottak napi versek”

 

Steinbach József

A halottak napja (november 2) a holtakról való megemlékezés napja a római katolikus egyházban. A clúnyi kolostorból indult el a holtakra való emlékezés és a holtakért való imádkozás szokása a X. században. A XIV. században általánosan is bevezették. Mára az előtte való nap, november 1 (mindenszentek) munkaszüneti nappá lett és egy országos „temetőjárás” kezdődik, amely a gyakorlatban messze túlnőtte a katolikus kereteket, ezért fel kell tennünk a kérdést, hogyan viszonyuljunk a halottak napjához mi reformátusok?

Válaszaim: I.. Biblikus látással. II. Élő reménységgel. III. A feltámadás hitének lángjával.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

 

JÉZUS TANÍTÁSA A HALOTTAKRÓL

Alapige: Lukács 16,29-31

"Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!
De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk. Kérünk, taníts minket teljes szívünkből dicsőíteni, áldani és magasztalni téged, hiszen egyedül te vagy méltó minden dicséretre.

Bővebben...
 

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai - REFORMÁCIÓ

ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT

Alapige: Nehémiás  10,30-33

..". esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak.

Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára."

Imádkozzunk!

Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk a te színed előtt. Ma különösen a te igédért magasztalunk téged. Köszönjük, hogy nem vagy néma, mint a bálványok, hanem beszélő Isten vagy.

Bővebben...
 
További cikkeink...


1. oldal / 80