Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

ISTENTISZTELET - 2018. április 08. Kiskuti Eszter teológus

Lekció: János2,13-25

Textus: János2,19-22
Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.
Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?
Ő azonban testének templomáról beszélt.
Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

Bővebben...
 

Örökségünk Krisztusban

Jézus meghalt ennek a világnak, hogy a mennyei világ újra visszafogadja. Ezzel mutatta meg a számunkra az utat a fiúsághoz – Szalay László Pál húsvéthétfői írása.

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát,

aki asszonytól született a törvénynek alávetve,

hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.”

(Galatal 4,4)

Bővebben...
 

HÚSVÉTVASÁRNAP....

Foglaló az örök életre

„Jézus Krisztusban titokzatos módon Isten öltött testet, Ő fizette meg a bűn halálos árát, hogy kiszabadítson bennünket.” Bogárdi Szabó István református püspökkel beszélgettünk Krisztus feltámadásának jelentőségéről.

Nemrég két temetésen is részt vettem, ahol elhangzott az apostoli hitvallás. Különösen az a sora tett próbára, és jelentett aztán valódi kapaszkodót, hogy hiszem a test feltámadását”. Mi a jelentősége számunkra Krisztus feltámadásának?

Bővebben...
   

Nagycsütörtök...

Út egy új életért

 

Jézus az utolsó vacsorán nemcsak újraértelmezte a páska megünneplését, hanem követendő példát és egy újraértelmezett gyakorlatot mutatott be tanítványainak, amelyet úrvacsoraként ismerünk.

„Vegyétek, egyétek…” – sokszor eszünkbe juthatnak a nagyon ismert szavak, ha az utolsó vacsorára gondolunk. Ugyanígy ismerősen cseng az idézet mind világi, mind egyházi környezetben, amikor az úrvacsoráról – katolikusoknál az áldozásról – van szó. Eszünkbe juthatnak saját, személyes élményeink, az énekek, amelyek igazi „bűnbánó hangulatot” teremtenek, és egyfajta tükröt tartanak elénk:

„E szent asztal megvigasztal… Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell… A szívem mindenestül az Úr elé viszem, megtisztul minden szennytül… Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet…” Hosszú története van annak, hogy a kenyér és a bor kiszolgáltatása, a megtisztulás, a régi és új élet különbségének kiemelése elnyerte ma is használatos és megtapasztalható formáját. Ez olyan út, amely nem a reformáció korában, nem az őskereszténység idején, de még csak nem is pusztán Jézustól indul. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékezve találkozik egymással a tíz csapás, az egyiptomi kivonulás, a páska ünnepe, Krisztus megfeszítése, a kereszténység kétezer éves története és a mai kor egymással. Egymásra épülve mutatkozik meg előttünk a zsidó és a keresztény hagyomány – azonban többről van szó, mint pusztán érdekes történelmi és kulturális összefüggésrendszerről, amelyben az elemek egymásból fejlődtek ki.

Bővebben...
   

VIRÁGVASÁRNAP ELÉ.....

 

Cseri Kálmán - IGEHIRDETÉS

AZ ESEMÉNYEK HÁROM SZINTJE

Textus - Alapige: Máté 21,4-5

"Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása:

"Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján."

Bővebben...
 

Mindent csak józansággal

Mindent csak józansággal

Kire szavaznak a keresztyének? Lehet-e politizálni a templomban? Mire költi a református egyház a kormánytól kapott 89 milliárd forint támogatást? – ezeket is megkérdeztük Bogárdi Szabó István püspöktől, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökétől.

– A közelgő országgyűlési választásokkal összefüggésben a református egyház elnöksége kiadott egy állásfoglalást, amelyben –a többi közt – azt kérik az emberektől, hogy vessék össze a politikai pártok programjait a keresztyén hitből fakadó értékekkel. Bevallom, nem sok ilyen programmal találkoztam.

Bővebben...
 
 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért - Ökumenikus alkalom

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2018. január 20., szombat

Az ökumenikus imahét története az 1740-es évekre nyúlik vissza: ekkor döntötték el egy észak-amerikai gyökerű pünkösdi mozgalom képviselői Skóciában, hogy a többi keresztyén felekezettel együtt imádkoznak az összes egyházért a világon.

A keresztyén egységért tartott imaalkalmak kezdetben helyi vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek összejövetelei voltak. Eleinte a protestáns hívők köréből indultak el a könyörgések a sok részre tagolódott egyház egységéért. Imamozgalmakat, illetve közös alkalmakat hirdettek szerte a világban. Az ökumenikus mozgalom és az imahét szorosan összefügg, bár ez utóbbi gondolata régebbi a mozgalomnál. A kezdeti időkben még nem voltak rendszeres, évente megtartott hetek, de az Evangéliumi Aliansz 1846-os megalakulása után – amikor mintegy ötven felekezetből kilencszázhuszonegy résztvevő gyűlt össze imádkozni Londonban – bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért. Magyarországon először 1886-ban hirdették meg az eseményt a Kálvin téri református gyülekezet Baldácsy-termébe. 1894-ben XIII. Leó pápa szorgalmazta az „egységért imanyolcad” gyakorlását a pünkösdi ünnepkörben.

Bővebben...
   

GONDOLATOK....

Elfogadás

Az elfogadás nem ez: „elfogadlak és várom, hogy megváltozz, csak ne tartson túl sokáig".
Az elfogadás nem ez: „elfogadlak, azt csinálsz, amit akarsz, nem törődöm veled”.
Az elfogadás nem ez: „ha”, az elfogadás az „annak ellenére” és „azzal együtt”.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

HOGYAN ÜNNEPELJÜK KARÁCSONYT?

Alapige: Ézsaiás 30,15-16

"Így szól az Úr: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok: Nem, hanem lóra ülve vágtatunk, ezért majd vágtatnotok kell; és gyors paripán elhajtunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek."

Bővebben...
 
 

Békesség a feszültségben

 

Békesség a feszültségben

 

 

Adventi kontrasztok

Néhány éve az adventi időszakban interneten találtam egy karácsonyi fotópályázatot „békesség” címszóra kiírva.

Bővebben...
   

„S a végén is csak nálad vagyok”

A hála az első imádság

Hálából indulni
Az előző fejezetekben arról a folyamatról meséltem, hogy miként léptetett rá Isten a hála útjára. Írtam arról, hogy hogyan változtak meg terméketlen vélekedéseim a háláról, és hogy ez az új viszonyulás hogyan mozdított ki a meddő kérdések köreiből. Hálás vagyok, amikor ez sikerül.

Bővebben...
 

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”

 

„Tudom, hogy Isten megbocsátott” PORTRÉ

 

Emberélet. Ki méri meg az árát? Fölfogjuk-e, hogy szavainkkal is ölünk? S hogyan lehet elviselni azt, ha valóságosan is egy másik ember halálát okozzuk?

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót.
(Ézsaiás 61:1–2.)
Bővebben...
   
További cikkeink...


1. oldal / 80