Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Presbiterek vasárnapjára

Presbiterek vasárnapjára

2018. június 16., szombat

Helyes, hogy megünnepeljük a presbiterek vasárnapját egyházunkban. Tisztelettel emlékezünk azokra az egyháztagjainkra, akik önzetlenül vállalták, hogy idejük, energiájuk egy részét gyülekezetükre, anyaszentegyházunkra áldozzák. Szolgálatot vállaltak, de némi fennköltséggel úgy is fogalmazhatnék, hogy mennyei Gazdánk őrállóvá tette, munkatárssá fogadta őket. Hallatlan megtiszteltetés, hogy az Úristen feladatot bíz rájuk, és az erőt is megadja annak elvégzéséhez.

Bővebben...
 

Isten ügye iránt elkötelezett emberek...

Isten ügye iránt elkötelezett emberek...


Június 17-e egyházunkban a presbiterek vasárnapja.

A Dunántúli Református Közélet blogban – egy Reposzt-os bejegyzés kapcsán – Balogh István dudari gondnok „Kell egy jó presbiter!" című írása olvasható. Kíváncsiak voltunk mi indította arra a hajdan építésügyben dolgozó, 69 éves presbitert, hogy billentyűt ragadjon és  leírja gondolatait.

Bővebben...
 
 

Gazdagréti Református Gyülekezet - Igehirdetés

Mit adunk oda?

Textus: Lukács 20,45-21,4

Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz: Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretnek a zsinagógákban a főhelyeken ülni és a lakomákon az asztalfőn, akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.

Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.

Ez nehéz lecke Jézustól tanítványainak. Ott állnak a templom területén, az írástudók és az özvegyasszony között, mint két példa, két irány között. Nem az a kérdés, hogy írástudók lesznek-e (nem), vagy özvegyasszonnyá lesznek-e (nem). Hanem az, hogy melyikük irányultsága lesz az ő szívük irányultsága. Ha Jézus valóban a Messiás, akkor ők a legjobb oldalon állnak, akkor nyert ügyük van. De milyenek lesznek majd, mint a győztes Messiás követői, képviselői?

Milyen szeretnél lenni? Mint egy írástudó, vagy mint az özvegy? Mint aki szép ruhában jár, szeretik és tisztelik őt az emberek, vagy mint aki senki és semmi, koldus, és észre sem veszik. Én az első szeretnék lenni… nem akarok szegény, jelentéktelen, nyomorult lenni.

Bővebben...
 

Imádság - Pünkösdkor

 

„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)

Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért.

Pünkösd napján kibocsátottad Szentlelkedet, betöltve a prófétai ígéretet: Adok nektek új szívet, és azt mívelem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kibocsátottad lelkedet, és a csüggeteg, bátortalan tanítványok boldogan hirdették: Nem adatott más név, mely által megtartatnánk.

Istenünk, alázatosan könyörgünk Szentlelked üdvözítő ajándékáért. A mi szívünknek nincs semmire olyan nagy szükséges, mint a te Lelkedre. Az Anyaszentegyház megalapításának ünnepén igaz szívvel imádkozunk: tartsd meg Anyaszentegyházunkat, hogy álljon mindenkor rendületlenül.

Adj egyházunknak hűséges szolgálat, akik építsék a te dicsőségednek templomát, melynek szegeletköve Krisztus. Töltsd ki Szentlelkedet népünk sorsának intézőire, hogy igazságosság, bölcsesség és erő irányítsa cselekedeteiket.

Lelked ereje által világosítsd meg a tévelygőket, erősítsd a gyöngéket, otalmazd a próbáltatások közt vívódókat, elevenítsd meg a szomorkodókat, hogy álljunk mindnyájan a te félelmedben, és részesüljünk majd az örökélet békességében és üdvösségében. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

(REFORMÁTUS IMÁDSÁGOSKÖNYV

   

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Pünkösdvasárnap

A LÉLEK GYÜMÖLCSE

Alapige:Gal 5,22-23

"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény."

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, magasztalunk azért, mert ezt az ígéretedet is beteljesítetted, amit évszázadokon át a prófétákon keresztül üzentél. Köszönjük, hogy kitöltötted Szentlelkedet előbb az apostolokra, és köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy ezt a kimondhatatlan ajándékot minden benned hívő számára hozzáférhetővé tetted.

Áldunk azért, hogy aki téged hittel befogad a szívébe, az kapja Szentlelkedet. Magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő, ajándékokat osztogató munkájáért.

Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2018. április 08. Kiskuti Eszter teológus

Lekció: János2,13-25

Textus: János2,19-22
Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.
Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?
Ő azonban testének templomáról beszélt.
Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

Bővebben...
 
 

Örökségünk Krisztusban

Jézus meghalt ennek a világnak, hogy a mennyei világ újra visszafogadja. Ezzel mutatta meg a számunkra az utat a fiúsághoz – Szalay László Pál húsvéthétfői írása.

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát,

aki asszonytól született a törvénynek alávetve,

hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.”

(Galatal 4,4)

Bővebben...
 

HÚSVÉTVASÁRNAP....

Foglaló az örök életre

„Jézus Krisztusban titokzatos módon Isten öltött testet, Ő fizette meg a bűn halálos árát, hogy kiszabadítson bennünket.” Bogárdi Szabó István református püspökkel beszélgettünk Krisztus feltámadásának jelentőségéről.

Nemrég két temetésen is részt vettem, ahol elhangzott az apostoli hitvallás. Különösen az a sora tett próbára, és jelentett aztán valódi kapaszkodót, hogy hiszem a test feltámadását”. Mi a jelentősége számunkra Krisztus feltámadásának?

Bővebben...
   

Nagycsütörtök...

Út egy új életért

 

Jézus az utolsó vacsorán nemcsak újraértelmezte a páska megünneplését, hanem követendő példát és egy újraértelmezett gyakorlatot mutatott be tanítványainak, amelyet úrvacsoraként ismerünk.

„Vegyétek, egyétek…” – sokszor eszünkbe juthatnak a nagyon ismert szavak, ha az utolsó vacsorára gondolunk. Ugyanígy ismerősen cseng az idézet mind világi, mind egyházi környezetben, amikor az úrvacsoráról – katolikusoknál az áldozásról – van szó. Eszünkbe juthatnak saját, személyes élményeink, az énekek, amelyek igazi „bűnbánó hangulatot” teremtenek, és egyfajta tükröt tartanak elénk:

„E szent asztal megvigasztal… Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell… A szívem mindenestül az Úr elé viszem, megtisztul minden szennytül… Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet…” Hosszú története van annak, hogy a kenyér és a bor kiszolgáltatása, a megtisztulás, a régi és új élet különbségének kiemelése elnyerte ma is használatos és megtapasztalható formáját. Ez olyan út, amely nem a reformáció korában, nem az őskereszténység idején, de még csak nem is pusztán Jézustól indul. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékezve találkozik egymással a tíz csapás, az egyiptomi kivonulás, a páska ünnepe, Krisztus megfeszítése, a kereszténység kétezer éves története és a mai kor egymással. Egymásra épülve mutatkozik meg előttünk a zsidó és a keresztény hagyomány – azonban többről van szó, mint pusztán érdekes történelmi és kulturális összefüggésrendszerről, amelyben az elemek egymásból fejlődtek ki.

Bővebben...
   

VIRÁGVASÁRNAP ELÉ.....

 

Cseri Kálmán - IGEHIRDETÉS

AZ ESEMÉNYEK HÁROM SZINTJE

Textus - Alapige: Máté 21,4-5

"Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása:

"Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján."

Bővebben...
 

Mindent csak józansággal

Mindent csak józansággal

Kire szavaznak a keresztyének? Lehet-e politizálni a templomban? Mire költi a református egyház a kormánytól kapott 89 milliárd forint támogatást? – ezeket is megkérdeztük Bogárdi Szabó István püspöktől, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökétől.

– A közelgő országgyűlési választásokkal összefüggésben a református egyház elnöksége kiadott egy állásfoglalást, amelyben –a többi közt – azt kérik az emberektől, hogy vessék össze a politikai pártok programjait a keresztyén hitből fakadó értékekkel. Bevallom, nem sok ilyen programmal találkoztam.

Bővebben...
   

Imahét a Krisztus-hívők egységéért - Ökumenikus alkalom

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2018. január 20., szombat

Az ökumenikus imahét története az 1740-es évekre nyúlik vissza: ekkor döntötték el egy észak-amerikai gyökerű pünkösdi mozgalom képviselői Skóciában, hogy a többi keresztyén felekezettel együtt imádkoznak az összes egyházért a világon.

A keresztyén egységért tartott imaalkalmak kezdetben helyi vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek összejövetelei voltak. Eleinte a protestáns hívők köréből indultak el a könyörgések a sok részre tagolódott egyház egységéért. Imamozgalmakat, illetve közös alkalmakat hirdettek szerte a világban. Az ökumenikus mozgalom és az imahét szorosan összefügg, bár ez utóbbi gondolata régebbi a mozgalomnál. A kezdeti időkben még nem voltak rendszeres, évente megtartott hetek, de az Evangéliumi Aliansz 1846-os megalakulása után – amikor mintegy ötven felekezetből kilencszázhuszonegy résztvevő gyűlt össze imádkozni Londonban – bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért. Magyarországon először 1886-ban hirdették meg az eseményt a Kálvin téri református gyülekezet Baldácsy-termébe. 1894-ben XIII. Leó pápa szorgalmazta az „egységért imanyolcad” gyakorlását a pünkösdi ünnepkörben.

Bővebben...
   

GONDOLATOK....

Elfogadás

Az elfogadás nem ez: „elfogadlak és várom, hogy megváltozz, csak ne tartson túl sokáig".
Az elfogadás nem ez: „elfogadlak, azt csinálsz, amit akarsz, nem törődöm veled”.
Az elfogadás nem ez: „ha”, az elfogadás az „annak ellenére” és „azzal együtt”.

Bővebben...
 
További cikkeink...


1. oldal / 81