Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

A presbiteri tisztség bibliai alapjai

 

Mit olvasunk a Szentírásban a presbiteri szolgálatról?

Ki lehetett presbiter a bibliai időkben?

A Magyar Református Presbiteri Szövetségnek az idén őszi presbiterválasztásra felkészítő összeállításából kiderül.

Az Ószövetség szerint a papság Lévi törzséből, a nép vezetői pedig a többi törzsből kerültek ki, és általában tekintélyes családfők voltak, akik nemcsak saját házuk népét igazgatták, hanem mint testület, a nép vagy a település közös képviseletét is ellátták.

Bővebben...
 

Cseri Kálmán - Igehirdetés -

VEZET AZ ÚR

Alapige: Apostolok Cselekedete 16,6-10

Azután átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában.
Amikor Mizia felé mentek, Bitinába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Erre Mizián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, mennyei Édesatyánk, hálásan köszönjük ,ha a te nagy nevedet hívhattuk segítségül reggel. Köszönjük, ha ma is tapasztalhattuk erőtlenségünkben, hogy te az erőtlen erejét megsokasítod. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük gondviselő szeretetedet, hogy adtál esőt.
Kérünk, ajándékozz meg minket most a te szent igéd esőjével. Öntözd meg a mi lelkünket, hogy hadd teremjük gazdagon a Lélek gyümölcsét a te dicsőségedre és mások javára. Így kérünk, hogy ajándékozz meg igéddel és áraszd ki ránk Lelkedet. Ámen

Bővebben...
 

Megáldalak Téged...

Áldásból áldás

„Megáldalak téged ... és áldás leszel." (1 Móz. 12, 2)


Mivé lesz gyengeségünk az Ő kezében?

Isten megáldotta Ábrahámot. Földi javakban meggazdagította, Izrael törzsatyjává tette és neki ígérte Kánaán földjét. De a legdrágább áldás Isten barátsága volt. Ábrahám bizalmas viszonyban lehetett Istennel, beszélt vele, mint barátjával. Így áld meg Isten. Természetes állapotunkban Isten átka van rajtunk, hiszen átkozott mind, aki nem tartja meg a törvény beszédeit és nem cselekszik aszerint. Isten áldása: élet és békesség. Lelke által az élet lelkével áld meg. Aki még Isten átka alatt van, az lelkileg halott és békétlen. Nevethet, tréfálhat, lehet féktelenül jókedvű, de nincs lelki békessége. Élvezheti az életet, de tulajdonképpen nincs élete.

Jézus keresztjén ment végbe a nagy fordulat: átokból áldás. Jézus átokká lett helyettünk, hogy mi áldást nyerhessünk. Aki hittel fordul az Úr Jézushoz, arra az isteni szeretet áldásfolyama árad.

Bővebben...
 

Halál és föltámadás

Jézus tékozló fiúról szóló példázata még azok számára is ismerősen hangzik, akik csak felületesen, csak hallomásból tudnak róla, esetleg irodalmi könyvekből, tankönyvekből szerzik ismereteiket az Újszövetségben olvasható iratokról. Számomra ez az egyik kiemelkedő parabola, s emlékszem – immár vagy harminc évvel ezelőtt –, a kis útitárs Károli Biblia második oldalára ezt írtam: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!” (Lk 15,21. vers)

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - Igehirdetés - HOL VAGY?

HOL VAGY?


Textus - Alapige: 1 Mózes 3: 8-13

Amikor meghallották az Úristen hangját, amint hűvös alkonyatkor a kertben járt, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem.


Imádkozzunk!

Istenünk, hálásan köszönjük, hogy mindnyájunkat ismersz, és mindnyájunkat szeretsz. Köszönjük, hogy ezen a héten ajándékokat akarsz osztogatni nekünk. Könyörülj rajtunk, hogy legyen hitünk, amivel elfogadjuk ajándékaidat.

Már az is a te ajándékod, hogy ide hívtál minket magadhoz és tőled várhatunk igét. Kérünk, tedd az igét egészen személyessé, meggyőzővé számunkra, amivel formálod, tisztogatod, gyógyítod az életünket.

Ámen.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán PÜNKÖSDI VÁLTOZÁS

 

Alapige: Apostolok Cselekedetei 2,36-38

Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek."

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak"

Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát."

Bővebben...
 
 

„AMIKOR ELJÖTT A PÜNKÖSD NAPJA...”

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

„AMIKOR ELJÖTT A PÜNKÖSD
NAPJA...”

Minek az ünnepe a pünkösd? Sokan nem tudják. Még a neve sem árulja el, hiszen a pünkösd szó (görögül pentekoszté) egyszerűen csak ezt jelenti: ötvenedik.
Vagyis a Krisztus feltámadása (húsvét) utáni ötvenedik nap.
És mi történt akkor? Jézus mennybemenetele után (húsvét után negyven nappal)nagyon elárvultan volt együtt tanítványainak kis csapata. Tanácstalanok voltak- nem tudták, mit kell tenniük, féltek - nem tartóztatják-e le őket is, mint Mesterüket,
naponta összejöttek egy barátjuk házában, Jeruzsálemben és imádkoztak.

Bővebben...
   

Teljesedjetek be szent lélekkel!

Dr. Joó Sándor igehirdetése

Lekció: Apostolok Cselekedetei 2,1-11

Alapige

„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,...”
Efézusézus 5,18/b.

Amint tudjátok, az elmúlt hét folyamán egész hetes evangélizáció volt gyülekezetünkben. Estéről-estére hallottuk a tanítást arról, hogy milyen nyomorúságos egy hívőember élete Szent Lélek nélkül, mennyi mindenféle pótszerrel próbáljuk pótolni azt, amit a Szent Lélek ingyen adna, - milyen hallatlan erőt jelentene bennünk, ha volna, - milyen csodálatosan és bölcsen vezetné az életünket, - mennyi mindenféle ajándékkal, gyümölccsel gazdagítaná, tenné áldottá az egész életünket. Tehát, hogy milyen szükséges és kívánatos lenne egy igazi pünkösdi Lélek-áradás közöttünk! És most az egész sorozatnak a befejezéseként hangzik a nagy isteni felszólítás: „Teljesedjetek be Szent Lélekkel!” Telítődjék meg egész valótok Szent Lélekkel! - különös felszólítás! Hát ezt csak úgy lehet?! Parancsszóra? Mintha ott állnánk egy csörgedezőforrásnál, korsóval a kezünkben és valaki ránkparancsolna: merítsd tele azt a korsót vízzel! Ilyenformán lehet megtelítődni Szent Lélekkel?!

Bővebben...
   

Pünkösd elé

Pünkösd elé

Pünkösdre készülünk. Nyelvcsodára. Még pontosabban: a beszéd csodájára.

Mintha a bábeli nyelvzavar megfordítását látnánk, amikor Jézus tanítványai bátran és nyíltan hirdetni kezdték a megváltás üzenetét, s ki-ki megértette a maga nyelvén. De még inkább egy új teremtés kezdete ez. Mert ahogyan a káosz fölött lebegő isteni Lélek szétáradó hatalma szép világot alkotott, éppúgy árad szét a megrontott embervilágba az isteni ige: legyen világosság! És ez több, mint az ész óhaja – ez az élet igazi szava, naptámadat, bajon, bűnön, halálon átfénylő örökkévalóság. A beszéd akkor igaz, még ha töredékeiben is, ha a teljesség felé vezet.

Bővebben...
 
 

Felmegyek az én atyámhoz - Áldozócsütörtök - Joó Sándor

Lekció:

Alapige

“Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”

Ez az Ige, amit most fölolvastam, részlete annak a jelenetnek, ami húsvét reggelén játszódott le Arimathiai József kertjében, ahol Mária Magdaléna Jézust a sírban kereste és nem találta. És amikor efölött bánkódva sírdogált, egyszerre maga Jézus állt meg a háta mögött és megszólította. Mária, amint felismerte az Urat, nyilván kinyújtotta felé a karjait, hogy megragadja, mert Jézus ekkor mondja neki: “Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Most csak ezt az egyetlen verset szeretném kiragadni az egész történetből, mert Jézusnak ebben a mondatában benne van a mennybemenetel egész titka: a látszólagos szomorúság is, meg a valóságos öröme is. A látszólagos megszegényedése és valóságos meggazdagodása.

Tehát: áldása! Lássuk hát.

Bővebben...
   

Gyökössy Endre: A jól zörgetés titka

"Batyum : a legsúlyosabb Nincsen,

Utam: a nagy Nihil, a Semmi,

A sorsom: menni,menni,menni,

S az álmom: az Isten.

 

Vele szeretnék találkozni

Az álmommal, nagy bolond hitben

S csak annyit szólni: Isten,Isten,

S újból imádkozni."

(Ady Endre)

 

A zörgetők két típusát ismertem meg: a türelmetleneket és a türelmeseket.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Anyáknap Csűrös András 2017. május 7.

LEKCIÓ: II. Királyok 4, 1-7. TEXTUS: Mikeás 6, 8.

„Cselekedd az igazságot, szeresd az irgalmasságot és alázd meg magad, és az Istennel járj!”

 

Kedves Testvérek! Ma, anyák napján úgy szólok hozzátok, hogy az édesanyákhoz szólok, de közben, a többiek is meríthetnek erőt mindazokból, amit Isten üzen nekünk. Nehéz kihívás, de az Ige kibontása segít ebben.

Ma kedves anyukák, kedves szülőséggel megáldott emberek és kedves feladattal kitüntetett keresztyének: Isten programot ad nekünk. De ez a program nem fog lejárni, mint a mosógépé, hanem egész életünkre kihat és használható. Keressük a jót. Mikor először egy kisbabát kezünkbe tartunk, akkor rájövünk, hogy ez a világ legnehezebb teremtménye. Pont azért, mert annyira könnyű. És arra gondolunk, annyira könnyű lesz elrontani is. De ne félj. Az Úr is kutatja és keresi az életed alakulását. Bízd rá gyermekedet, bízd rá a jövődet, bízd rá életedet. Cselekedd az igazságot!

Bővebben...
 
További cikkeink...


1. oldal / 78