Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

HOSSZÓ ADVENT...

Hogyan érzi Isten magát benned?

Teológusokkal szolgálunk vasárnaponként különböző gyülekezetekben, s az első adventi vasárnapon az egyik hallgató azt mondta: jó ez az advent, csak túlságosan hosszú.

Hosszú advent.

Miért hosszú vajon ma a fiataloknak a kicsit több mint négy hét? A felgyorsult, zajos világban, ami önmagában is kiköveteli magának a pörgést, a látványt és a gyorsaságot, elavult dolog valaminek súlyt adni, valamit lassan végezni, valamire hosszan várni, kiérlelni, és csendesülni, csendben lenni? Teológusunk pedig csak a valóságot fogalmazta meg: év vége van, egy egyetemi félév lezárása, egy szemeszter finise, beadandók, szemináriumi dolgozatok, legációra való felkészülés, a családi és egyéb vonatkozásokat pedig már ne is említsük.
Csak úgy élhetjük meg az igazi adventet, ha szembemegyünk a trendivel, az elvárásokkal, a megszokottal? Ha betöltjük az eredeti keresztyén hivatásunkat, és John Stott szavával a mindig aktuálissal szemben az „ellenkultúrát” képviseljük?

Hiszen hosszú utat tettek meg a napkeleti bölcsek, amíg odaértek Betlehembe.

Hosszú utat tett meg József a várandós Máriával is Galileából Júdeába.

A pásztorok útja távolságra nem volt sok, de a társadalmi státuszukból eredően sok határt kellett átlépniük.

Kulturális értelemben ma is nagy utat tesz meg, aki a plázák zsúfolt világából, a színes égőkkel feldíszített utcák forralt boros hangulatából, a karácsonyi vásárok andalító ténfergéseiből akar megérkezni a jelenlétben is a megváltást ígérő Messiás megszületéséhez. Mert az igazi ajándék megérkezése és megkapása (inkább elfogadása) is hosszú út. Belső út. Ajándékozó és megajándékozott között nem egyszerű a kapcsolódás. S amikor a legnagyobb Ajándék elvételére készülünk, sok apró ajándékot fedezhetünk fel az addig vezető úton is. Az advent útján. A hosszú adventben pedig még majdnem 20% grátiszt…

Bővebben...
 

Parókia Portál - Az emberebb emberért!

Fekete Zsuzsa  - Az emberebb  emberért

 

Még napjainkban sem mindig egyértelmű, hogy mit jelent a lelkekkel való törődés, a lelkigondozás és a lelki vezetés. Gyökössy Endre református lelkipásztor nehéz utat kezdett meg, amelyen lelkes utódok járnak.

Alkalmas és látszólag alkalmatlan
Az igehirdetés nem csak a szószék sajátja, az egyházban minden helyzetben – alkalmas és látszólag alkalmatlan időben – igét hirdetünk – írja Steinbach József református püspök a Gyökössy Intézet 10 éves születésnapjára megjelent „Közelebb az emberekhez” című kötetben. A tanulmánykötet méltó módon összegzi az intézet évtizedes munkásságát és bepillantást enged az egyházban végzett pótolhatatlan munkába.

Bővebben...
 
 

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2016. november 27.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

BENNE LAKIK A TELJESSÉG

Alapige:Kol 1,15-20

"Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

Bővebben...
   

Istentisztelet 2016. november 20. Varga Fanni Teológus

2016.11.20. Gyömrő

Textus: 139. Zsoltár 1-18.

Kedves Testvérek!

Nemrégen vércukor vizsgálaton voltam, az epilepsziám miatt évente legalább egyszer EEG segítségével megvizsgálják az agyam működését. Látható, hogy szemüveges vagyok, így évente szemész vizsgálja meg a szemem. Egy snowboard baleset miatt eltört a kezem, ezért megröntgeneztek. Volt egy időszak az életemben, amikor pszichológushoz is jártam, aki a lelkem és az életem vizsgálatával foglalkozott. Sokszor, sokan, sok módszerrel vizsgáltak már meg. De ennek ellenére, ha ezek a kitűnő szakemberek összeraknák azokat a leleteket, amiket készítettek, mégsem tudnák, hogy ki vagyok igazán. Hogy ki és milyen a Varga Fanni. És ugyanígy van ez mindannyiótokkal.

Ez a megállapítás talán még nem meghökkentő. De tovább megyek ennél, és azt mondom, hogy a saját környezetünkben élők, a hozzánk legközelebb álló családtagok és barátok sem ismernek minket teljesen. Mert van, amikor félünk, és ezért titkolózunk, vagy van, amikor szégyenkezünk és ezért nem számolunk be egy-két dologról.

De még tovább megyek: mi magunk sem ismerjük magunkat teljesen.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - IGEHIRDETÉS - 2016. november 12.

AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

Alapige: 2Timóteus 3,1-5; 10-17

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Bővebben...
 
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. November 11.

"Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben." Zsolt 37,10-11

Jó lenne már látni az időt, amiről a zsoltár beszél. Gyerekkoromban játszottunk olyat: "Becsukom a szemem, és hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!" Elképzelem, hogy nyár van, és már az is van. Belül a szívemben eljátszom, és szinte megvalósul. Becsukom a szemem, és nincsenek gonoszok. Nem az igaz, amit látok, mert aztán csak kinyitom a szemem, és azt tapasztalom, hogy a föld azé, aki megszerzi, a föld az erőszakosoké. A föld a pénzeseké, az ügyeseké, a taktikázóké. A föld a csalóké. A föld azoké, akik nem bugyuták, hanem kiskapukon is bemennek a nagykapuk mellett. Ez a valóság. A szemünk valósága. Nem a szelídeket látjuk a föld birtoklásánál.

Bővebben...
   

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. November 6.

"Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön, kévéit emelve." Zsoltárok 126,5-6

Mi nők, talán kicsit többet tudunk mondani a sírásról. Számos tapasztalatunk van, pedig az egész társadalom azt üzeni nekünk, hogy nem illik sírni, a sírás nem jó módszer. Van is ebben egy kis igazság, hiszen a világnak mennie kell tovább a maga kerékvágásában. Nem állhatunk meg minden kis szálkánál. Ezt diktálja az élet. Azonban mégsem jó módszer, nem jó, ha elnyeljük könnyeinket. Ugyanis az elnyelt könnyek egyfajta energiacsomóvá alakulnak a lelkünk mélyén. Ezek minél nagyobbak, annál kezelhetetlenebbé válnak. Azok a dolgok, amiket nem tudunk feldolgozni és kisírni magunkból, ottmaradnak a szívünk mélyén maradékok formájában, mint valami rossz étel a hűtőszekrény mélyén. Ezek lesznek a gyenge pontjaink, és az lesz, hogy ha valami hasonló eset történik, akkor ezek előjönnek, és túlreagálunk egy-egy apró helyzetet. Ez tehát egy egyszerű élettapasztalat: a kisírt dolgok könnyebben rendeződnek el.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - IGEHIRDETÉS - 2016. november 01.

SZENTEK ÉS HALOTTAK

Alapige:1Thessz 4,1-3

"Testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek - s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek."

Imádkozzunk!

Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, ezen a napon különösen a te kereszten aratott győzelmedért magasztalunk téged.

Bővebben...
 
 

Cseri Kálmán - IGEHIRDETÉS - 2016. október 31.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT

Alapige: Nehémiás  10,30-33

"... esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak.

Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára."

Imádkozzunk!

Istenünk, köszönjük,hogy elcsendesedhetünk a te színed előtt. Ma különösen a te igédért magasztalunk téged. Köszönjük, hogy nem vagy néma, mint a bálványok, hanem beszélő Isten vagy.

Bővebben...
   

Istentisztelet 2016. október 16.

 

Nikodémus a szülőszobán

LEKCIÓ: JÁNOS 3, 1-21.

TEXTUS: JÁNOS 3, 1-3. " Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten." Jézus így válaszolt:  Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát."

 

Szeretett Testvéreim! Egy egyszerű kis sorozatot szeretnék elindítani, s végigvezetni januárig. A címe: Találkozás Jézussal.

Bővebben...
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. OKTÓBER 1.

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak." Ézsaiás 43,1

Minden családban van néha veszekedés. Csörren a tányér. Én akkor szoktam ideges enni, amikor azt érzem, hogy nem tartom kezemben a dolgokat. Ha bizonytalan leszek, ha nem tudom magam kiismerni egy-egy helyzetben, akkor ez a bizonytalanság ingerültté tesz.

Bővebben...
   
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 75

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
Kokusz-kehely(1).jpg