Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

A szeretet teljessége...

ISTENTISZTELET - November 19.

Alap ige:Pál Római levél 5:5-7

" ...a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.
Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált.

“Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.” (Efézus 3, 14-19.)

Kedves Testvéreim! Az elmúlt hetekben a szeretet öt nyelve került elénk. Azaz, azok az elsődleges szeretet-típusok, amikben egyes emberek otthonosan érzik magukat. Ilyen volt a szívességek nyelve, vagy éppen a testi érintés. Hiszen van, aki ezt szereti, ha hosszan megölelik, megsimogatják. Mások az elismeréssel fejezik ki, vagy látják, hogy értékelve vannak. Az öt szeretetnyelv közül az ajándékozás maradt ki, melyet december 25-ére utaltam át. Ma egy kicsit az öt szeretetnyelv teljességét nézzük meg és a minőségi időt. Hiszen az igehirdetésben úgy, mint életünkben, az öröklét felé menetelünk.
Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2017. NOVEMBER 5.

Alapige: János evangéliuma 13, 1-11.

Textus: Máté evangéliuma 25, 34-40.

Kedves Testvéreim, kedves presbiterjelöltek!

Folytatjuk egy szép sorozatunkat, amely Gary Chapman szeretetnyelvekről szóló könyve alapján íródik hétről-hétre. Az amerikai lelkész szerint minden embernek van egy-egy olyan szeretet kifejeződése, amit hangsúlyosan kedvel. Amin keresztül lehet őt szeretni. És mindenkinek vannak olyan szeretetnyelvei, amin ő tud szeretni másokat. Mai alkalmunkon, terítéken a „szívességek” vannak.

Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2017. október 29.

Alapige: Róma 8:35-39.

Textus: Lukács Evangéliuma 10:38-42

Mária és Márta

38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” 41Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Bővebben...
 

ISTENTISZTELET - 2017. október 22.

LEKCIÓ: ZSOLT 119, 97-112.

TEXTUS: Máté 25, 21.

Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Kedves Testvéreim!

Argentína – USA. Spanyolország – Anglia

1.

A szeretet öt nyelve

Kapcsolódó kép

Mai istentiszteletünkön az elismerő szavakról lesz szó.

Bővebben...
 

Halottak napja református szemmel

Halottak napja református szemmel

Képtalálat a következőre: „halottak napi versek”

 

Steinbach József

A halottak napja (november 2) a holtakról való megemlékezés napja a római katolikus egyházban. A clúnyi kolostorból indult el a holtakra való emlékezés és a holtakért való imádkozás szokása a X. században. A XIV. században általánosan is bevezették. Mára az előtte való nap, november 1 (mindenszentek) munkaszüneti nappá lett és egy országos „temetőjárás” kezdődik, amely a gyakorlatban messze túlnőtte a katolikus kereteket, ezért fel kell tennünk a kérdést, hogyan viszonyuljunk a halottak napjához mi reformátusok?

Válaszaim: I.. Biblikus látással. II. Élő reménységgel. III. A feltámadás hitének lángjával.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

 

JÉZUS TANÍTÁSA A HALOTTAKRÓL

Alapige: Lukács 16,29-31

"Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!
De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk. Kérünk, taníts minket teljes szívünkből dicsőíteni, áldani és magasztalni téged, hiszen egyedül te vagy méltó minden dicséretre.

Bővebben...
 

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai - REFORMÁCIÓ

ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT

Alapige: Nehémiás  10,30-33

..". esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája, Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak.

Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára."

Imádkozzunk!

Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk a te színed előtt. Ma különösen a te igédért magasztalunk téged. Köszönjük, hogy nem vagy néma, mint a bálványok, hanem beszélő Isten vagy.

Bővebben...
   

REFORMÁCIÓ - reformációi istentisztelet) 2011.

NINCS MÁS DICSEKEDÉSÜNK
2011. október 31._reformációi istentisztelet)

Lectio: 2Móz 3, 1-14. v. + Róma 8, 1-19. v.
Textus: Gal 6, 14-15. v.


„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés.”

Bővebben...
   

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő

dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből,

hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.

És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)


Zajlik a presbiteri tisztújítás egyházunk gyülekezeteiben.

Bővebben...
   

EGYETLEN ISTENÜNK VAN... Cseri Kálmán igehirdetése

EGYETLEN ISTENÜNK VAN

Alapige:1Kor 8,4-6

Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.

Imádkozzunk!

Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, szeretnék hálásan megköszönni ezt az ajándékot, hogy magad elé engedsz minket. Egyben kérünk, engedd átélnünk, hogy valóban a te színed előtt állunk itt most. Nemcsak egy épületbe jöttünk el, hanem veled szeretnénk találkozni.

Köszönjük ezt a nagy kiváltságot, hogy van szavad hozzánk, és akármilyen messzire sodródunk olykor tőled, szabad visszajönni.

Bővebben...
 

A presbiteri tisztség bibliai alapjai

 

Mit olvasunk a Szentírásban a presbiteri szolgálatról?

Ki lehetett presbiter a bibliai időkben?

A Magyar Református Presbiteri Szövetségnek az idén őszi presbiterválasztásra felkészítő összeállításából kiderül.

Az Ószövetség szerint a papság Lévi törzséből, a nép vezetői pedig a többi törzsből kerültek ki, és általában tekintélyes családfők voltak, akik nemcsak saját házuk népét igazgatták, hanem mint testület, a nép vagy a település közös képviseletét is ellátták.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - Igehirdetés -

VEZET AZ ÚR

Alapige: Apostolok Cselekedete 16,6-10

Azután átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában.
Amikor Mizia felé mentek, Bitinába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Erre Mizián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, mennyei Édesatyánk, hálásan köszönjük ,ha a te nagy nevedet hívhattuk segítségül reggel. Köszönjük, ha ma is tapasztalhattuk erőtlenségünkben, hogy te az erőtlen erejét megsokasítod. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük gondviselő szeretetedet, hogy adtál esőt.
Kérünk, ajándékozz meg minket most a te szent igéd esőjével. Öntözd meg a mi lelkünket, hogy hadd teremjük gazdagon a Lélek gyümölcsét a te dicsőségedre és mások javára. Így kérünk, hogy ajándékozz meg igéddel és áraszd ki ránk Lelkedet. Ámen

Bővebben...
 

Megáldalak Téged...

Áldásból áldás

„Megáldalak téged ... és áldás leszel." (1 Móz. 12, 2)


Mivé lesz gyengeségünk az Ő kezében?

Isten megáldotta Ábrahámot. Földi javakban meggazdagította, Izrael törzsatyjává tette és neki ígérte Kánaán földjét. De a legdrágább áldás Isten barátsága volt. Ábrahám bizalmas viszonyban lehetett Istennel, beszélt vele, mint barátjával. Így áld meg Isten. Természetes állapotunkban Isten átka van rajtunk, hiszen átkozott mind, aki nem tartja meg a törvény beszédeit és nem cselekszik aszerint. Isten áldása: élet és békesség. Lelke által az élet lelkével áld meg. Aki még Isten átka alatt van, az lelkileg halott és békétlen. Nevethet, tréfálhat, lehet féktelenül jókedvű, de nincs lelki békessége. Élvezheti az életet, de tulajdonképpen nincs élete.

Jézus keresztjén ment végbe a nagy fordulat: átokból áldás. Jézus átokká lett helyettünk, hogy mi áldást nyerhessünk. Aki hittel fordul az Úr Jézushoz, arra az isteni szeretet áldásfolyama árad.

Bővebben...
 

Halál és föltámadás

Jézus tékozló fiúról szóló példázata még azok számára is ismerősen hangzik, akik csak felületesen, csak hallomásból tudnak róla, esetleg irodalmi könyvekből, tankönyvekből szerzik ismereteiket az Újszövetségben olvasható iratokról. Számomra ez az egyik kiemelkedő parabola, s emlékszem – immár vagy harminc évvel ezelőtt –, a kis útitárs Károli Biblia második oldalára ezt írtam: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!” (Lk 15,21. vers)

Bővebben...
 
További cikkeink...


1. oldal / 79